Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009

Virtual Anaesthesia Textbook

W elcome đến ảo Anaesthesia Textbook - tài trợ của GE Healthcare của lâm sàng cửa sổ thông tin dịch vụ.

Các cập nhật mới nhất tập trung vào 'Kiểm soát của Infection và Contamination', cung cấp một cái nhìn sâu sắc về các vấn đề phức tạp của các thiết bị colonisation nhiễm và bệnh viện.

Mục tiêu của các ảo Anaesthesia Textbook là tổ chức tất cả các nguồn tài nguyên trên Internet vào một anaesthesia súc tích, sách phong cách trang web.Nếu bạn có một màn hình nhỏ (hoặc sử dụng phông chữ lớn), bạn có thể thích các phiên bản không có khung.

Dịch (bằng cách sử dụng của Google và bắt đầu từ chỉ có bằng tiếng Anh) có thể được thực hiện cho Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, hoặc Tiếng Ý. Lưu ý rằng ngôn ngữ đã chọn tất cả các liên kết sau cho đến khi cửa sổ trình duyệt được đóng lại.

Lưu ý rằng hầu hết các thông tin trên mạng Internet chưa được chính thức xem xét lại ngang nhau. Một số thông tin có thể không phù hợp hoặc không chính xác. Một trong các danh sách thuế VAT hiện không ngụ ý chính xác hoặc chứng thực. Mối quan tâm về các nội dung của một trang web cụ thể cần được trực tiếp cho người đã viết nó.

Tôi muốn cảm ơn sự tận tâm Chương tổ chức tất cả các người làm cho nó xảy ra và John Oyston và John Loadsman cho các biểu tượng của thiết kế.

Nhiều chương vẫn cần phải được ghi. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể giúp đỡ, xin vui lòng dành thời gian để đọc được giới thiệu trước khi liên hệ với tôi. Đề nghị cho những kết nối mới, hoặc các tính năng chương luôn luôn được hoan nghênh. Nếu bạn tìm thấy một liên kết bị hỏng, hãy cho chúng tôi biết, và chúng tôi sẽ sửa chữa nó!

Chúng tôi hỗ trợ việc nghiên cứu Anaesthesia Trust Dự án điều phối:
Tiến sĩ Chris Thompson
Bệnh viện Royal Prince Alfred 2050 Úc
Tham khảo tiếp theo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét