Thứ Năm, 2 tháng 10, 2008

MS Access Các chương

Trong chương này, bạn sẽ được biết một cách lọc và sắp xếp dữ liệu nữa, đây là công cụ mạnh được cung cấp bởi Access – Queries (truy vấn). Giống như filter (bộ lọc), các truy vấn Access cho phép bạn lựa chọn dữ liệu từ bảng. Tuy nhiên, các truy vấn hoạt động mạnh hơn bộ lọc.
Học tập tốt, công việc tốt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét