Thứ Năm, 2 tháng 10, 2008

MS Access - Chương 6: Sử dụng các Query (truy vấn) để kiểm tra dữ liệu

Ở chương trước, bạn đã được học cách sắp xếp và lọc dữ liệu để quản lý thông tin trong bảng tốt hơn. Trong chương này, bạn sẽ được biết một cách lọc và sắp xếp dữ liệu nữa, đây là công cụ mạnh được cung cấp bởi Access – Queries (truy vấn).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét